Zeichenfläche 1ČESKÁ REPUBLIKAphone+420 315 630 700

DANZER BOHEMIA-DÝHÁRNA – MÍSTO, KDE VÁS TO BUDE BAVIT

Odpovědnost

responsibility-header.jpg

Odpovědnost

Společnost Danzer je uznávána za své zodpovědné, trvale udržitelné postupy. Protože naše hlavní činnost závisí na přírodních zdrojích, svá rozhodnutí činíme s plnou odpovědností za životy budoucích generací stejně jako za ty současné.

Dobře zakořeněné firemní hodnoty zajišťují naši dlouhodobou hospodářskou, sociální a environmentální udržitelnost a odráží se v Etickém kodexu společnosti Danzer, kterým se řídí všichni zaměstnanci stejně jako naši dodavatelé a partneři.

Etický kodex společnosti danzer

Tento Etický kodex je vytvořen, aby informoval vedoucí pracovníky, zaměstnance a partnery společnosti Danzer o zásadách společné práce směřující k výrobě produktů z obnovitelných zdrojů vysoce odpovědným a udržitelným způsobem a se zvláštním zřetelem na potřeby pracovníků, komunit a ostatních zainteresovaných stran.

Tento Etický kodex slouží všem zaměstnancům společnosti Danzer jako zdroj informací. Všichni zaměstnanci by proto měli poskytnout zpětnou vazbu ohledně zlepšení tohoto systému nebo hlásit veškeré případy jeho nerespektování svému příslušnému nadřízenému nebo členovi výkonného výboru nebo bezpečně a diskrétně prostřednictvím mechanismu pro podávání stížností.

Etický kodex společnosti danzer je rozdělen do čtyř oddílů:

 1. Odpovědné zásobování
 2. Práva osob
 3. Správa a řízení společnosti
 4. Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

Výše uvedené pořadí neodráží priority. Pro společnost Danzer jsou všechny čtyři kategorie stejně důležité.

 

Odpovědné zásobování

 1. Společnost Danzer stále hledá nové způsoby rozumného využívání dřeva, jelikož dřevo je materiál kvalitní a moderní, neboť je zcela přírodní, zdraví neškodný a také obnovitelný.
 2. Zaměstnanci společnosti Danzer stále hledají nové možnosti, jak z každého stromu využít co nejvíce materiálu.
 3. Společnost Danzer nakupuje dřevo, které je pěstováno odpovědným způsobem a káceno legálně.
 4. Společnost Danzer upřednostňuje výrobu kulatiny v místě pěstování, aby bylo využito místní pracovní síly.
 5. Pro dodavatele platí stejné standardy jako pro společnost Danzer.
  1. Společnost Danzer zavedla sledovatelnost a legálnost všech dřevěných výrobků dodávaných od třetích stran. V oblastech se středním až vysokým rizikem korupce, nelegální nebo nucené práce společnost Danzer aktivně spolupracuje s dodavateli dřeva třetích stran a vyžaduje od nich splnění zvláštních požadavků.
  2. Společnost Danzer vynakládá důslednou péči směrem k sociálně a ekologicky odpovědným postupům řízení dodavatelského řetězce, přičemž každoročně provádí hodnocení rizik a audity dodavatelského řetězce.
  3. Pokud byla zjištěna konkrétní rizika nucené práce, má společnost Danzer zaveden systém pro přijetí nápravných opatření a zajištění účasti vedení.
  4. Příslušní zaměstnanci a vedení dodavatelů jsou školeni podle zjištěných rizik, aby bylo zajištěno, že společnost Danzer obchoduje pouze s dodavateli, kteří dodržují tento kodex chování.

 

Práva osob

 1. Zaměstnanci společnosti Danzer své hlásí obavy či podněty svým přímým nadřízeným nebo prostřednictvím hierarchické struktury.
 2. Zaměstnanci společnosti Danzer mají možnost se svobodně shromažďovat za účelem diskuze o tom, jak zlepšit fungování jejich pracoviště.
 3. Zaměstnanci společnosti Danzer pobírají mzdu obvyklou na trhu, sociální benefity a benefity v oblasti zdravotní péče.
 4. Zaměstnanci společnosti Danzer jsou dospělí lidé nebo praktikanti, kteří se svobodně rozhodli pracovat.
 5. Poskytovatelé bezpečnostních služeb, které společnost Danzer využívá, jednají zodpovědně a umírněně.
 6. Lidé pracující pro společnosti Danzer ctí lidská práva.
 7. Společnost Danzer své zaměstnance vzdělává, aby měli možnost kariérního postupu.
 8. Zaměstnanci společnosti Danzer respektují obchodní tajemství a duševní vlastnictví.
 9. Zaměstnanci společnosti Danzer pomáhají určovat cíle, jež jsou smysluplné a jež jsou v souladu s tímto Etickým kodexem.
 10. Společnost Danzer respektuje, že místní komunity mohou mít různé kultury, zvyky a hodnoty.
 11. Společnost Danzer vítá názory všech zainteresovaných stran.
 12. Společnost Danzer jedná se svými zaměstnanci spravedlivě a s úctou, a to pokud se týče příležitostí/rozvoje i neplnění (požadavků).
 13. Zaměstnanci společnosti Danzer nejsou při práci vystaveni diskriminaci na základě jakýchkoli charakteristik.
 14. Zaměstnanci společnosti Danzer nejsou při práci vystaveni obtěžování, vykořisťování, zneužívání ani násilí.
 15. Zaměstnanci se zdravotním postižením a zvláštními rodinnými potřebami mohou očekávat flexibilní přístup.

 

Správa a řízení společnosti

 1. Vedení společnosti Danzer nese odpovědnost za tento Etický kodex.
 2. Zaměstnanci společnosti Danzer chápou, že čestné a poctivé podnikání je správné podnikání.
 3. Zaměstnanci společnosti Danzer se řídí zákony, pokyny a tímto Etickým kodexem.
 4. Zaměstnanci společnosti Danzer nedovolí, aby jejich pracovní rozhodnutí ovlivňovaly osobní záležitosti.
 5. Společnost Danzer konstruktivně spolupracuje s úřady.
 6. Společnost Danzer poskytuje příspěvky legálně, čestně, otevřeně a v souladu s etickými zásadami.
 7. Zaměstnanci společnosti Danzer nedovolí, aby třetí strany jménem společnosti Danzer nabízely úplatky.
 8. Zaměstnanci společnosti Danzer se nedopouštějí uplácení a korupce.
 9. Společnost Danzer vede řádné záznamy.
 10. Zaměstnanci společnosti Danzer spolupracují s auditory při prověřování chodu společnosti.

 

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

 1. Společnost Danzer vytváří pro své zaměstnance zdravé pracovní podmínky.
 2. Zaměstnanci společnosti Danzer spolupracují se svými nadřízenými na tom, aby minimalizovali rizika ohrožující bezpečnost.
 3. Zaměstnanci společnosti Danzer při práci dbají na ochranu ovzduší, vod a půdy a tím pomáhají chránit životní prostředí.
 4. Zaměstnanci společnosti Danzer činí veškerá rozhodnutí s ohledem na budoucnost.
 5. Zaměstnanci společnosti Danzer pomáhají identifikovat budoucí výzvy, které se týkají životního prostředí a bezpečnosti.

 

Květen, 2021

 

DANZER LINKA INTEGRITY

Danzer povzbuzuje své zaměstnance, aby upozornili na podezření z nesprávného jednání nebo nesouladu, který by mohl negativně ovlivnit Danzer, jeho zákazníky, akcionáře, zaměstnance, investory nebo veřejnost. Proces je popsán zde:

Danzerův mechanismus stížností a pravidla Integrity Line >

KONTAKTY

Jitka Rubešová

Danzer Bohemia-Dýhárna s.r.o.

Česká republika

Telefon +420 315 630 726

Poslat email >